Statuten

KONINKLIJKE OOSTENDSE SCHAAKKRING VZW

Betreft : de wijziging van de statuten zoals oorspronkelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 1946 (nr. 904) en gewijzigd op volgende data : 9 februari 1957 (nr. 499), 19 juli 1957 (nr. 2718), 27 januari 1966 (nr. 423), 23 september 2005 en 22 augustus 2018.

Artikel 1 : De vereniging

De vereniging werd opgericht als entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (VZW).

De VZW draagt de naam "Koninklijke Oostendse Schaakkring", afgekort "KOSK". Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk gevolgd door de letters VZW en het adres van de zetel van de vereniging.

De zetel van de vereniging is gevestigd Koninginnelaan 76, 8400 Oostende (gerechtelijk arrondissement Oostende). De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen binnen de grenzen van de stad Oostende en om de nodige openbaarmakingsvereisten terzake te vervullen.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2 : Doel en activiteiten

De vereniging heeft tot doel door de beoefening van het schaakspel, positieve menselijke waarden te stimuleren, het sociale gevoel onder haar leden te bevorderen, de ontwikkeling van het denkvermogen en de concentratie aan te scherpen en de drang tot competitiviteit op een constructieve manier te begeleiden.

Tot de concrete activiteiten in het schaakspel waarmee deze doeleinden van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer het organiseren van kampioenschappen, tornooien, simultaansessies, de deelname aan nationale of internationale kampioenschappen en tornooien door de vereniging zelf of door haar leden, de vorming van lesgevers, het inrichten van lessen voor haar leden en niet-leden (meer in het bijzonder het onderricht van de jeugd) en de inrichting van een website van de vereniging.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van vermeld doel mits binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en mits eventuele opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van vermeld doel.

Artikel 3 : Lidmaatschap

De vereniging heeft 2 soorten leden namelijk : de effectieve leden en de toegetreden leden. De Raad van Bestuur is bevoegd in zake de aanvaarding van alle leden. De leden hebben alle rechten en plichten die in de wet en in de statuten van de vereniging worden beschreven.

Alle leden betalen een lidmaatschapsbijdrage waarvan de bevoegdheid tot vaststelling door de Raad van Bestuur wordt uitgeoefend. De lidmaatschapsbijdrage bevat insgelijks een aansluiting bij de Vlaamse Schaakfederatie en de Koninklijke Belgische Schaakbond tenzij het betrokken lid uitdrukkelijk wenst af te zien van vermelde aansluiting zodat hij een door de Raad van Bestuur vastgelegde vermindering van de lidmaatschapsbijdrage kan genieten.

Zijn effectieve leden : de meerderjarige leden, dit is 18 jaar of ouder, die door de betaling van de gepaste lidmaatschapsbijdrage gedurende minstens drie opeenvolgende jaren als lid van de vereniging zijn aanvaard, én die de vereniging als hoofdschaakkring hebben. Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering beslissen om leden die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, toch effectief lid te maken.

Zijn toegetreden leden : alle andere leden die geen effectief lid zijn.

Alleen de effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur is bevoegd personen die zich op verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de vereniging of voor het schaakspel in het algemeen tot erelid van de vereniging te benoemen voor het leven.

De lidmaatschapsbijdrage geldt voor een kalenderjaar en is ondeelbaar.

Zolang de lidmaatschapsbijdrage niet is betaald, kan betrokkene niet als een lid van de vereniging worden aanvaard.

De leden die daden stellen in strijd met het in artikel 2 vermelde doel of die handelingen uitvoeren of nalaten die nadelig zijn voor de vereniging of die tot schade voor de vereniging leiden, worden door de Algemene Vergadering uitgesloten op voordracht van de Raad van Bestuur mits de uitsluiting schriftelijk wordt gemotiveerd en aangetekend verstuurd en mits het betrokken lid in een tegensprekelijk debat zijn standpunt kan verwoorden.

Deze uitsluiting is niet vatbaar voor beroep.

Het staat ieder lid vrij om vrijwillig ontslag te nemen als lid van de vereniging mits het Uitvoerend Comité of de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Bij de uitsluiting of het ontslag van een lid, bestaat er geen recht tot teruggave van een evenredig deel van de lidmaatschapsbijdrage. Deze wordt geacht definitief en volledig te zijn verworven door de vereniging bij de betaling ervan.

Geen enkel lid kan enige persoonlijke aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa die de vereniging toebehoren. Deze uitsluiting van enige persoonlijke rechten op de activa geldt ten allen tijde : tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, en bij de ontbinding van de vereniging.

Artikel 4 : De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden: effectieve en toegetreden.

Alleen de effectieve leden hebben stemrecht. Ze hebben een gelijk stemrecht en elk één stem. Een stemming per schriftelijke volmacht aan een ander effectief lid is toegelaten.

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend, gelet op de bewoordingen van de wet, door de Algemene Vergadering worden uitgeoefend:

(1) de wijziging van de statuten

(2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders

(3) de benoeming, de afzetting en de bezoldiging van de commissaris, waar de wet de aanstelling van een commissaris verplicht

(4) de kwijting aan de bestuurders (en de commissarissen)

(5) de goedkeuring van de jaarrekening

(6) de ontbinding van de vereniging

(7) de uitsluiting van een lid

(8) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

(9) een budget voor het volgend boekjaar.

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats ten laatste drie maanden na het afsluiten van het boekjaar op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Een buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen of op vraag van minimum één vijfde van de effectieve leden.

De Raad van Bestuur kondigt de Algemene Vergadering minstens 4 weken op voorhand aan.

Een voorstel van agenda wordt eveneens minstens 4 weken op voorhand naar alle leden per e-mail verstuurd en is ter inzage bij de leden van de Raad van Bestuur.

Het Uitvoerend Comité of één vijfde van de effectieve leden kunnen tot 2 weken vooor de Algemene Vergadering extra punten toevoegen aan de agenda. Ze sturen hiervoor een e-mail naar de Voorzitter.

Kandidaturen voor Raad van Bestuur of het Uitvoerend Comité worden ten laatste 2 weken voor de Algemvene Vergadering ingediend. De kandidaten sturen hiervoor een e-mail naar de Voorzitter.

Een definitieve agenda wordt per e-mail naar alle leden verstuurd ten laatste 1 week voor de Algemene Vergadering en is ter inzage leden van de Raad van Bestuur.

Met uitzondering van de ontbinding van de vzw kunnen op de Algemene Vergadering extra agandapunten of extra kandidaturen worden toegevoegd. De toevoeging moet door met een gewone meerderheid van de aanwezige effectieve leden worden goedgekeurd.

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens één vijfde van de effectieve leden vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer de wet of de statuten dit anders voorzien. Bij staking van stemmen, zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.

Er worden notulen van de beslissingen opgesteld en bewaard in een notulenregister, dat dat voor alle leden raadpleegbaar is. De Raad van Bestuur beslist op welke wijze dit gebeurt, ofwel met een aanvraag per e-mail aan de Voorzitter ofwel op de ledensectie van de website van de vereninging.

Artikel 5 : De Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie meerderjarige leden, die effectief lid zijn van de vereniging.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van het mandaat is bepaald op vier jaar en de uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering gekozen. De andere functies van de Raad van Bestuur, ondermeer de ondervoorzitter penningmeester en secretaris worden door de Raad van Bestuur onder de bestuurders verdeeld. Deze functies zijn niet cumuleerbaar.

Een bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen of worden uitgesloten uit de Raad van Bestuur, en dit volgends dezelfde procedure als voor een ontslag of uitsluiting van een lid, bepaald in artikel 3 van de statuten. Ingeval het mandaat van een bestuurder door ontslag, uitsluiting of overlijden eindigt, heeft de Raad van Bestuur de veboegdheid een plaatsvervangende bestuurder aan te duiden wiens mandaat op de eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigd dient te worden waarna de vierjarige termijn verder ingevuld wordt.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken bij de uitvoering van dit mandaat, worden vergoed door de vereniging.

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging dit vereist, met een minimum van één maal per boekjaar, en wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter of een andere door de Raad aangeduide bestuurder. De Raad van Bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer tenminste de helft van haar leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid. Iedere bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, mag overgegaan worden tot een schriftelijke besluitvorming onder de bestuurders zonder hiertoe een vergadering bijeen te roepen.

Er worden notulen van de beslissingen opgesteld en bewaard in een notulenregister, dat voor alle leden raadpleegbaar is. De Raad van Bestuur beslist op welke wijze dit gebeurt, ofwel met een aanvraag per e-mail aan de Voorzitter ofwel op de ledensectie van de website van de vereninging.

De bestuurder met een tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van beraadslaging en stemming over de aangelegenheid waarover een tegenstrijdig belang bestaat.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging. De Raad van Bestuur delegeert een deel van haar bevoegdheden, in het bijzonder het dagelijks bestuur, aan een Uitvoerend Comité waarbij de bevoegdheden van deze laatste vastgelegd worden in een schriftelijk huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover externen waarbij de Voorzitter alleen handelt of minstens twee andere bestuurders gezamenlijk handelen. De Raad van Bestuur, of desgevallend het Uitvoerend Comité, kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen.

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur alsook de beëindiging van hun mandaat wordt openbaar gemaakt volgens de wettelijke openbaarmakingsvereisten. De Raad van Bestuur vervult ook alle andere dergelijke vereisten.

Artikel 6 : Uitvoerend Comité

De leden van het Uitvoerend Comité worden door de Raad van Bestuur benoemt en worden op de volgende Algmene Vergadering bekrachtigd. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn automatisch lid van het Uitvoerend Comité, tenzij een lid hiervan afziet. Deze bekrachtiging moet om de 4 jaar bevestigd worden en wordt zo georganiseerd dat de helft van het Uitvoerend Comité om de 2 jaar gekozen (of herkozen) wordt. Om dit te realiseren kan de Raad van Bestuur beslissen dat de laatst toegevoegde leden van het Uitvoerend Comité voor slechts 2 jaar worden verkozen.

Het Uitvoerend Comité is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de vzw. Het Uitvoerend Comité komt minstens zes maal per jaar samen. De besluiten van het Uitvoerend Comité worden genomen bij gewone meerderheid. Ieder lid van het Uitvoerend Comité heeft één stem. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Er worden notulen van de beslissingen van het Uitvoerend Comité opgesteld en bewaard in een notulenregister, dat voor alle leden raadpleegbaar is. Het Uitvoerend Comité beslist welke delen van de notulen bekend worden gemaakt aan de leden alsook op welke wijze.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid

De bestuurders, de leden van het Uitvoerend Comité, en alle andere leden van de vereniging die handelen in opdracht van de Raad van Bestuur of het Uitvoerend Comité, zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.

Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van hun gegeven opdrachten overeenkomstig het bepaalde in de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 : Commissaris

De vereniging stelt slechts een commissaris aan mits hiertoe de voorwaarden in de wet een dergelijke aanstelling dwingend opleggen.

De Raad van Bestuur mag hiervan afwijken mits het duidelijk vastleggen van de omvang, de duur en de bezoldiging van het mandaat van commissaris in de besluiten van de Raad van Bestuur.

Artikel 9 : Financiering en boekhouding

De vereniging zal onder meer gefinancierd worden door subsidies, sponsorgelden, lidgelden, deelnamegelden, bijdragen, giften en legaten.

De vereniging kan fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet of haar doel.

Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.

De vereniging voert een eenvoudige boekhouding die de mutaties in geld weergeeft, voor zover de wet de verplichting tot het houden van een dubbele boekhouding niet aan de vereniging oplegt.

De jaarrekening wordt jaarlijks, na goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering, openbaar gemaakt volgens de wettelijke modaliteiten terzake.

Artikel 10 : Ontbinding

Een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur of één vijfde van de stemgerechtigde leden kunnen ontbinding van de vzw op de agende plaatsen van de Algemene Vergadering.

Alleen de Algemene Vergadering kan beslissen over de ontbinding van de vereniging mits de aanwezigheid van minstens de helft van de effectieve leden die bij tweederden meerderheid beslist over een ontbinding.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht nauwkeurig zal omschrijven. De bestemming van het vermogen van de vereniging moet gaan naar een feitelijke vereniging of een andere vereniging zonder winstoogmerk met een zelfde of analoge maatschappelijk doel. De vereffenaar zal een rapport opstellen over de vereffening waarna de Algemene Vergadering de vereffening slechts kan goedkeuren mits de aanwezigheid van minstens de helft van de effectieve leden die bij tweederden meerderheid beslist over de vereffening.

Artikel 11 : De vzw wet

Voor alle niet in de statuten geregelde punten, geldt onverminderd de bepalingen van de wet op de vereniging zonder winstoogmerk van 17 juni 1921, en van de daaropvolgende aanpassingen van de wet.

© 2013 – 2021 Olivia & Michaël